Варшава +48 506 923 565 | Щецин +48 573 123 373 info@helplaw.pl
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ W 2018

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ W 2018

OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYCH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

 • Nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B
 • Do wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r.
  • pracodawca obowiązkowo musi załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
  • nowy formularz wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę – wzór do pobrania (nowe zezwolenieprzedłużenie zezwolenia)
  • do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu PODPISANE PRZEZ PRACODAWCĘ (tego oświadczenia za pracodawcę NIE MOŻE podpisać pełnomocnik) – wzór do pobrania tutaj,
  • zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę,

WYJĄTEK!!!

Do oświadczeń zarejestrowanych w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 • Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia:
  • cudzoziemiec nie posiada kwalifikacji, jakie wskazane były w informacji starosty załączonej do wniosku,
  • pracodawca nie wykaże środków finansowych ani dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów zatrudnienia cudzoziemca,
  • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru (np. z CEIDG), lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
  • pracodawca nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników,
  • pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • pracodawca zalega z opłatą podatków,
  • w imieniu pracodawcy działa osoba fizyczna, ukarana za czyny o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA OD 1 STYCZNIA 2018 r.– ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ  TYP S – WYDAWANE PRZEZ STAROSTĘ

 • Od 2018 r. pracodawca prowadzący określony rodzaj działalności (wybrane podklasy PKD) chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową typ S.
 • Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

UWAGA!!!

Przed umówieniem się na termin złożenia wniosku/złożeniem wniosku za pośrednictwem poczty lub biura podawczego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim proszę sprawdzić, czy rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności nie znajduje się w klasyfikacji PKD, dla której przewidziane zostało zezwolenie na pracę sezonową.

Jeżeli TAK, właściwy wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu pracy, gdyż w tym przypadku wojewoda nie wyda zezwolenia.

Wykaz podklas PKD których dotyczy zezwolenie na pracę sezonową znajduje się tutaj.

NOWE ZASADY REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI – OD 1 STYCZNIA 2018 r.

 • Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 PLN, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.

 

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Source: mazowieckie.pl

Polski eksport rekordowy. Imponująca końcówka roku

Polski eksport rekordowy. Imponująca końcówka roku

Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku o 15,4 procent licząc rok do roku – podał NBP

Eksport towarów z Polski wzrósł w październiku o 15,4 procent licząc rok do roku – tak wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Imponująca końcówka

Polski eksport radzi sobie coraz lepiej – skomentował na antenie Polskiego Radia 24 ekonomista Piotr Soroczyński. Jak zauważył, gdyby przeprowadzono sondę na początku tego roku, jakie mogą być wyniki dla całego tego roku to już w granicach 6, 8 proc. wzrostu, wszyscy by mówili, że są to przesadne prognozy. Tymczasem wyniki pierwszych 10 miesięcy tego roku pokazują wzrost w ujęciu euro powyżej 10 proc., a cały rok może być w granicach 11 proc.

– Końcówka roku jest w ogóle imponująca – ocenił Piotr Soroczyński.

Jest kilka elementów, które wpływają na dobre wyniki polskiego eksportu.

Nasze towary coraz popularniejsze

– Myślę, że nie spodziewaliśmy się popytu wysokiego z co najmniej kilku kierunków. Owszem – wszyscy liczyli, że nasi główni partnerzy z UE będą brali trochę więcej towaru (…), ale trzeba przyznać, że popyt na nasze towary w granicach 10, 11 proc. to jest bardzo dużo – zwłaszcza, że oni w większości notują wzrost około 2 proc. i można by się spodziewać wzrostu naszego eksportu o 6 proc.

Zdaniem rozmówcy, widać, że nasi przedsiębiorcy są w stanie zaprezentować nasze towary jako lepsze jakościowo i jeszcze trochę tańsze. Okazuje się, że tamtejsi klienci coraz chętniej korzystają z marek, których do tej pory nie używali i je kupują.

Zdaniem ekonomisty, coraz bardziej prawdopodobne jest, że w tym roku padnie kolejny rekord, a wartość polskiego eksportu może przekroczyć 200 mld euro.

NRG/ho

W Polsce spada bezrobocie

W Polsce spada bezrobocie

W listopadzie bezrobocie w Polsce wyniosło 6,5%. W październiku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 6,6%
Zdjęcie ilustracyjneZdjęcie ilustracyjneIAR/Krystian Dobuszyński

W listopadzie bezrobocie w Polsce wyniosło 6,5 procent. W październiku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 6,6 procent.

Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk powiedział, że mijający rok można określić jako wyjątkowo dobry czas dla pracowników. Według niego, najbardziej mogą się cieszyć pracownicy handlu i usług, bo w tych branżach jest najwięcej podwyżek.

W ocenie Pawła Cymcyka, patrząc na obecną sytuację gospodarczą w Polsce i perspektywy, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że również 2018 rok będzie rokiem pracownika.
Według GUS, w listopadzie w urzędach pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1.067,7 tys. osób.

IAR/dad/ks

Специалист по рекрутации
 
Здравствуйте, меня зовут Наталья Жовнирук, если у вас есть дополнительные вопросы по выбранной вакансии, заполните заявку или свяжитесь со мной по телефону +48 506 923 467

 

×